Regulamin

 1. ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Firma: Matematyka Dla Ciebie (później również jako Sprzedawca) – Kamil Herbuś, NIP: 657-285-64-90, adres: ul. Henryka i Karola Czeczów 28/73, 30-798 Kraków prowadzi kurs przygotowawczy z matematyki do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, egzaminu dla ósmoklasistów oraz kursy z matematyki dla uczniów pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedmiotem działalności firmy są również zajęcia indywidualne z dojazdem do ucznia.
  2. Program kursów został stworzony w oparciu o przedmiotowe ramy programowe.
  3. Każdy kurs składa się z godzin lekcyjnych w grupie w ilości określonej w ofercie każdego z kursów, oraz dodatkowych godzin konsultacyjnych w ilości 1 godz./ 4 zajęcia – konsultacje prowadzone są drogą mailową, prowadzący zastrzega sobie możliwość konsultacji w formie połączenia przez Skype.
  4. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy 8 osobowej. W przypadku nie zebrania wystarczającej ilości kursantów wpisowe zostanie zwrócone.
  5. Kursy odbywają się w grupach co najmniej 8 osobowych.
  6. Kursy przeprowadzane są w wersji online bądź stacjonarnie. Forma kursu podana jest w opisie każdego z kursów. W przypadku kursów stacjonarnych zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych w dzielnicy – Stare Miasto – Kraków. Zajęcia online odbywają się w formie transmisji Live, podczas której kursant widzi wirtualną tablicę na której rozwiązywane są zadania oraz słyszy prowadzącego. Zajęcia odbywają się przy użyciu narzędzi: Skype, Discord, Facebook.
  7. Zajęcia odbywają się w oparciu o przygotowane przez prowadzącego materiały, stworzone w oparciu o aktualną podstawę programową odpowiednią dla danego kursu. W ramach kursu, kursant dostaje dostęp do materiałów użytych w kursie. Materiały te są własnością firmy Matematyka Dla Ciebie – Kamil Herbuś „KAMRO” i nie mogą być udostępniane.
  8. Firma Matematyka Dla Ciebie – Kamil Herbuś zastrzega sobie możliwość zmiany formy prowadzenia kursów oraz godzin zajęć w zależności od tymczasowych przepisów prawnych.
  9. Na każdy oferowany produkt firma Matematyka Dla Ciebie – Kamil Herbuś, wystawia FV.

  ROZDZIAŁ II – ZASADY ZAPISÓW NA KURSY, ZMIANY WARUNKÓW, ROZWIĄZANIA UMOWY

  1. W celu zapisania się na kurs należy złożyć zamówienie przez:
   1. sklep internetowy dostępny na stronie: www.matematykadlaciebie.com.pl
   2. na adres e-mail: kamilherbus@gmail.com
   3. telefonicznie: 794-160-475
  2. Kursant dostaję dostęp do kursu i materiałów z nim związanych zaraz po otrzymaniu płatności za kurs.
  3. Kursant może zrezygnować z uczestnictwa w kursie (dokonać zwrotu zakupionego kursu) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przed odbyciem pierwszych zajęć.
  4. Kwota uiszczona przez kursanta zostanie zwrócona na konto z którego dokonano przelewu w przeciągu 14 dni od daty dokonania zwrotu.
  5. Zwrotu można dokonać wysyłając e-mail o treści zwrot pod adres: kamilherbus@gmail.com
  6. Reklamacje – kursant może złożyć reklamację na zakupiony produkt. W tym celu należy wysłać e-mail z opisem reklamacji na adres: kamilherbus@gmail.com
  7. W przypadkach długotrwałej choroby, nieprzewidzianych sytuacji losowych uniemożliwiających dalszy udział w kursie (odpowiednio udokumentowanych) firma Matematyka Dla Ciebie – Kamil Herbuś może wyrazić zgodę na całkowite bądź częściowe odstąpienie od warunków umowy.
  8. W szczególności nie stanowi podstawy do odstąpienia od niniejszej umowy kolidowanie terminu kursu z innymi zajęciami dodatkowymi itp., zorganizowanymi przez kursanta po terminie zawarcia niniejszej umowy.

  ROZDZIAŁ III – ZAKUPY W SKLEPIE

  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
  2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  4. Następnie Kupujący podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  6. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto

  ROZDZIAŁ IV – ZASADY ZAPISÓW I PROWADZENIA CYKLICZNYCH ZAJĘĆ PRYWATNYCH

  1. W celu zapisania się na cykliczne zajęcia prywatne, konieczny jest wcześniejszy kontakt z firmą Matematyka Dla Ciebie – Kamil Herbuś w celu ustalenia dostępności w grafiku prowadzącego zajęcia.
  2. Zajęcia prywatne mogą odbywać się w domu ucznia bądź w domu prowadzącego.
  3. W przypadku zajęć organizowanych w domu ucznia, prowadzący zastrzega sobie prawo do 15 minutowego spóźnienia – nie wpływa ono na długość zajęć.
  4. Zajęcia odbywają się cyklicznie przez cały rok szkolny, o wcześniej ustalonych godzinach.
  5. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego podawanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  6. Płatność za zajęcia może być dokonywana bezpośrednio po zajęciach, z góry za cały miesiąc bądź cały rok szkolny.
  7. Zajęcia odwołane przez kursanta w dniu zajęć uznawane są za zrealizowane.
  8. Kursant może odwołać zajęcia bez podania przyczyny maksymalnie 3 razy w ciągu roku szkolnego – bez ponoszenia kosztów.

  ROZDZIAŁ V – OBOWIĄZKI FIRMY MATEMATYKA DLA CIEBIE – KAMIL HERBUŚ ORAZ KURSANTA/RODZICA

  1. Firma Matematyka Dla Ciebie – Kamil Herbuś zobowiązuje się do zrealizowania programu nauki, ustalonego dla danego kursu.
  2. Firma Matematyka Dla Ciebie – Kamil Herbuś zobowiązuje się do informowania rodziców drogą telefoniczną/mailową o nieobecności dziecka na zajęciach, w przypadku 3 nieobecności z kolei oraz o ewentualnych problemach w nauce.
  3. Kursant zobowiązuje się do uczestnictwa w obowiązkowych sprawdzianach/ egzaminach/ maturach próbnych organizowanych podczas kursu mających na celu monitorowanie postępów w nauce.
  4. Kursant / Rodzic zobowiązuje się do dokonywania opłat za naukę zgodnie z ofertą.

  ROZDZIAŁ VI – DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
   1. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
   3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
  4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
   1. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
   2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
   3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia,
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. żądania przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
   6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
  8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.